Allmänna Tillkommande villkor och Cookie-policy & GDPR

Allmänna Tillkommande villkor för tjänster mellan Hot Help 870710-6897 nedan benämnt ”Hot Help” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke. I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hot Help som tekniker. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part. Hot Help är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med tekniker om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och tekniker komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget. Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 400 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till tekniker direkt. För att kunna utföra hembesök måste tekniker få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker tekniker kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 400 kr.

Tekniker ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Tekniker har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny tekniker till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till tekniker inom rimlig tid.

Tekniker debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad timme. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning. Lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Tekniker har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis. Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hot Helps hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. Telefonuppdrag debiteras per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport. Tekniker tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Tekniker kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall tekniker under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Tekniker hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om tekniker så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Tekniker skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger tekniker rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till tekniker inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag tekniker begärde utbetalning från Skatteverket.

Allmänna villkor Webbutveckling (Uppdaterad 11/05/2020)

All information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till för att Hot Help skall kunna utföra sina tjänster. Informationen lämnas endast ut om brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för kundens behov.
För att våra tjänster ska kunna fungera måste ni som ingår i ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter. D v s namn, adress, postnummer, postadress, mobilnummer samt e-postadress. Något skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller hothelp.se skulle ligga nere. Dock är det vårt mål att vara online dygnet runt året om med en upptid på över 90%.
Support ges normalt vardagar mellan 10:00 – 18:00.

Fakturering & Priser

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. Fakturering sker vid projektstart med 50% av den totala projektkostnaden, och i slutskedet utgår alltid en slutfaktura på kvarvarande del av totala projektkostnaden och skickas via e-post med 14 dagars betalningstid. Total projektkostnad framgår av accepterad offert/avtal.
Skulle ni inte betala er faktura i tid utgår en förseningsavgift på 450 kr enligt lag. Skulle denna faktura inte betalas in går ärendet vidare till Kronofogden och Inkasso samt att ränta läggs på enligt lag. Hot Help har även rätten att låsa ner webbsidan ifall fakturan inte betalas i tid.
Hot Help använder sig av faktureringstjänsten Fortnox Finans AB.
Om kunden bestämmer sig för att avsluta projektet efter första fakturan är betald, kommer Hot Help att behålla 25 % av totala projektkostnaden som kompensation för nedlagt arbete.

Löpande Timdebitering

Vi fakturerar allt löpande arbete t.ex. skapande av hemsida, uppdateringar, extra tillägg/tillval, support och servicetjänster per påbörjade 15 minuter. Nuvarande timpenning är 800 kr exkl. moms om inget annat anges. Priserna står alltid på er faktura.

Kommunikation

Vi samarbetar endast med en beslutsfattare. Om kunden vill att vi ska överväga fler än en åsikt så kommer arbetet att ta längre tid, vilket innebär ökat kostnad och fördröjd leveranstid.

Design & Hemsidor

Hemsidan, design och mallar skräddarsys efter vad kunden vill ha och begärt enligt plan som finns i offert/avtal.

Logotyper och grafik

Vi designar de flesta logotyper i Adobe Illustrator. Font och typografi är viktigt för att logon ska stå ut i mängden, så vi föreslår alltid detta för kunden även om ni har tänkt er någon annan font. All grafik görs på beställning och är skräddarsydd för slutkund enligt plan som finns i offert/avtal.
Efter att slutfakturan är betald äger kunden sin logotyp och får använda denna kommersiellt. Dock tillhör upphovsrätten / copyrighten Hot Help och vår designer. Detta betyder, att från det ögonblick de färdiga filerna överförs till er, kan vi visa arbetet i vår designportfölj.
Möjligheten att överföra detta ägarskap till kund måste diskuteras separat innan vi startar projektet och innebär en ökning av totala projektkostnaden med 100%.

Domän & Webbhotell

Domän och webbhotell är under kundens ansvar om ingen annat anges i offerten/avtalet.

Leveransinformation

Leveranstiden kan variera beroende på hur avancerad hemsidan är samt vilka inköp som krävs i form av plugin, extensions och andra kodbitar. För små och mellanstora hemsidor ligger leveranstiden på 2 - 4 veckor efter att den grafiska delen är klar och godkänd av kunden. Vårt mål är dock att alltid hålla tidsramen vi har kommit överens om. Tiden får dock inte anses vara oskälig. Skulle sidan behöva ändras enligt kundens vilja kan leveranstiden bli längre än beräknat.
Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (bilder, text, webbhotell mm) kan leveranstiden bli längre än beräknat, samt om kunden ändrar hemsidan själv så att det skapar problem för oss som utvecklare. Det kan vara så att leveranstiden kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller akuta problem, och om detta inträffar kommer kunden att informeras via e-post eller telefon.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text efter att slutfakturan är betald. Betald faktura gäller som bevis. Designmallar och komponenter får INTE säljas vidare till tredje part utan endast användas för eget bruk, då vissa tillval köps under rätten att endast användas på en specifik hemsida. Hot Help ansvarar inte om kunden bryter mot dessa regler utan kunden ansvarar för sig själv då regler och lagar brutits.
Om dessa regler eller lagar bryts har Hot Help rätten att säga upp avtalet med kunden och dra in användningen av tillval, komponenter och hemsidan samt alla filer.
Vissa komponenter som levereras av Hot Help säljs med licens. Detta kommer att stå på er faktura.
Varje hemsida har en länk i botten som refererar till oss som skapare, t.ex. "Webbplats skapad av Hot Help". Denna länk finns på varje projekt och är som en garanti på att vi har skapat hemsidan/designen så att de kunder som ser hemsidan via vår portfolio vet att det stämmer. Den finns på varje projekt vi skapar och ska sitta i botten på hemsidan.

Flytt & Uppsägning av Avtal

Båda partnerna har rätt att säga upp avtalet.
Skulle en tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna följer Hot Help Sveriges lagar och hänvisar till detta dokument med allmänna avtalsvillkor.

Företagsförsäkring

Hot Help har en företagsförsäkring hos Trygg Hansa där vi även har försäkring för den juridiska delen samt ansvarsförsäkring. För mer information, kontakta oss.

100% Nöjd Kund-garanti & Support

Eftersom jag som driver Hot Help vill att alla mina kunder ska vara 100% nöjda så ger jag alla mina kunder 100 % nöjda-kunden-garanti. Detta innebär att om ni inte är nöjda med hemsidan kan man välja att designa om den i början av sitt köp och ändra allt som man inte tycker passar.
Om ni av misstag har tagit bort kod eller ändrat på er hemsida själv, vilket gjort att den gått sönder eller fungerar dåligt, kan vi hjälpa er lösa problemen som uppstått men då till vårt timpris för support vilket är 800 kr per timma exklusive moms.
Har hemsidan gått sönder eller fungerar dåligt p g a av något via webbhotellet eller annat på serversidan, kan Hot Help hjälpa till med problemlösningen och då till timpris enligt ovan.
Ni kan alltid ringa till oss, vi svarar alltid och hjälper gärna till att lösa problem. Fakturan gäller som kvitto och garantibevis.

Tredje parts tillägg & plugin

Vi på Hot Help tar inga ansvar för tredjeparts plugin till system WordPress eller andra plattformar. Detta omfattar tillägg/plugins som är köpta med licens eller som är gratis. Vi ansvarar inte för fel eller brister i dessa då vi inte utvecklar dem. För mer information sök upp tillverkaren av tillägget/pluginet.

Service

Hot Help utför uppdateringar som tillhandahålls av WordPress och de tillverkare där tilläggen är gratis. Uppdateringar för tillägg som kostar kräver att kunden har licens och Hot Help kan endast utföra dessa uppdateringar om licensen finns och är aktiv. Om inte så uteblir denna uppdatering.
Akuta åtgärder gäller endast om hemsidan ligger off-line eller om något stort fel i WordPress orsakar hemsidan att inte fungerar överhuvudtaget. Mejla in till support@hothelp.se och märk ämnet med "Akut/Support" så tittar vi på det så snabbt som möjligt.
Ni som kund kan alltid ringa in till oss för rådgivning och hjälp.
Varje ärende vid service räknas som 15 minuter minimum och upp till den tiden som behövs att lösa problemet. Tiden summeras, avrundas mot en timme och faktureras varje 15 nästa månad. Timpris 800 kr / timme exklusive moms.

Information om tvister

Skulle ett projekt inte kunna slutföras p g a att kunden, klienten eller företaget inte kan producera korrekt innehåll, data, information och annat material som behövs för att projektet ska fungera och slutföras, så erhålls ingen form av ekonomisk eller annan typ av ersättning.
Ingen typ av ersättning kan erhållas för förseningar av lansering eller liknande.
Skulle projektet inte kunna slutföras p g a att Hot Help inte kan fullfölja sitt åtagande orsakade av utvecklingssvårigheter så återbetalas första fakturan. Inga annan ersättning utöver återbetalningen av första fakturan betalas ut. Detta är så att ni som kund kan vara helt säker på att vid alltid står för det vi kan skapa i form av hemsidor, webbsystem och annat som är webbrelaterat.

GDPR – Lagring av information

Hot Help lagrar endast e-postadresser och tillhörande information för FTP och domäner samt WordPress som krävs för att genomföra vårt arbete. Vi lagrar även information för att fakturera våra kunder I vårt faktureringssystem Fortnox. Vill ni ta bort någon av denna information, kan ni vända er till oss på mejladress support@hothelp.se med info om vilken information ni vill ta bort, så ska vi se om det går och om vi får för de Svenska lagar och regler som styr bokföring och andra skattelagar.
Faktureringsinformationen behövs för att kunna skicka ut fakturorna och lagras med säkerhet hos Fortnox.
Information lagras så länge som ni är kund hos Hot Help samt upp till 24 månader efter.
Ni har som kund rätt att be att få ut era uppgifter en gång per år från oss. Vill ni ha det flera gånger utgår en administrativ avgift på 450 kr exklusive moms.
För att få ut er information behöver ni skicka brev till oss och märka kuvertet "GDPR Info".

Skicka till:

Hot Help Strålgatan 12, 112 63 Stockholm, Sverige
Hot Help lagrar endast information för att kunna genomföra våra tjänster på bästa möjliga sätt.

Kontaktformulär (E-post)

Hot Help sparar mejladresser för att kunna genomföra sina åtaganden till kund. Vill ni att vi tar bort dig er vårt mejlsystem kan ni kontakta oss på support@hothelp.se

Nyhetsbrev

Vi på Hot Help använder oss av Mailchimp som nyhetsbrev där vi informerar våra kunder om nya uppdateringar, säkerhetsrisker, tillägg och extra tjänster. Dessa nyhetsbrev kan man självmant gå ur genom att klicka i botten att man inte vill ha fler. Då tas man automatiskt bort från mejllistan.

Force majeure – Oförutsedda händelser

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Hot Help inte kan fullfölja sina åtaganden. Då friskrivs Hot Help från dessa åtaganden och projekt. Hot Help kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar: stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.

Hot Help Cookiepolicy (Uppdaterad 14/05/2020)

VAD ÄR COOKIES OCH HUR FUNGERAR DE?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller i din webbläsare när du besöker en webbplats. Precis som de flesta företag, använder Hot Help's cookies för att underlätta och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Vi använder också cookies för att mäta trafiken på vår webbplats och för att samla in information om hur vår webbplats används.


VILKA OLIKA TYPER AV COOKIES FINNS DET?

Det finns i huvudsak två typer av cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies kan också benämnas som förstapartscookies eller tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren till en webbplats (i detta fall hothelp.se) och tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. youtube.com
Läs gärna mer om cookies här.


VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?

Vi använder cookies på vår webbplats för att kunna ge dig som besökare en bättre upplevelse och bättre service. När någon besöker vår webbplats skapas sessionscookies. Dessa cookies innehåller ingen identifierbar information om dig som användare och sparas enbart temporärt.

Cookies för webbanalys

Vi använder cookies (förstaparts- och tredjepartscookies) för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, om besökarna och för att mäta hur besökare interagerar med webbplatsen. Detta gör vi för att bättre kunna förstå de behov besökarna har och hur vi kan förbättra och utveckla webbplatsen. Vi använder nedan verktyg som hjälp för detta:

Google Analytics

Med hjälp av cookies via Google Analytics samlar vi in information om antal besökare, vilka sidor som besöks, vilka webbläsare och vilka operativsystem besökarna använder, språk, datum och tid för besöket. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. i USA. Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och genom att vi har aktiverat IP-maskering anonymiseras IP-adressen.

Läs mer om hur Googles använder data samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics:
https://policies.google.com/privacy?gl

Du kan förhindra att information om ditt besök på denna webbplats delas med Google Analytics genom att följa instruktionerna på denna länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout I det fallet installeras en s.k. opt-out cookie på din dator, vilket är en cookie som förhindrar framtida insamlingar av uppgifter om ditt besök på denna webbplats. Läs mer om opt-out cookies sist i denna text.

Cookies i marknadsföringssyfte

För att kunna förbättra vår annonsering och erbjuda våra besökare mer relevanta erbjudanden använder vi även cookies och pixeltaggar från Adform, NDR (Nordic Data Resources), Google Adwords, Bing och Facebook. Pixeltaggar är en teknik som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt att bestämma vilka annonser som ska visas i din webbläsare.

Dessa tekniker används för att kunna utvärdera och effektivisera vår marknadsföring online. Med hjälp av dessa cookies/taggar kan vi till exempel förhindra att samma person ser en banner från oss flera gånger. Vi kan också använda informationen för att bygga segment och målgrupper för marknadsföringsändamål och för att kunna anpassa annonserna och rikta dem mot relevanta målgrupper. Det kan till exempel innebära att vi väljer att visa annonser för kontaktlinser om du visat intresse för kontaktlinser på vår webbplats eller att vi visar annonser för progressiva glasögon för personer vi tror har intresse av det.

Läs mer om respektive aktörs policy:

• Adform
• Nordic Data Resources
• Google Adwords
• Bing
• FacebookÖVRIGA TREDJEPARTSCOOKIES

Tredjepartscookies är cookies som en annan part, dvs inte hothelp.se, placerar i din enhet via våra webbplatser. När du besöker en webbsida med inbäddat innehåll eller använder en delningsknapp, t.ex. från Facebook eller Youtube, kan du få cookies från dessa webbplatser. Hot Help styr inte över dessa cookies, utan rekommenderar att du besöker de enskilda webbplatserna från tredje part för mer information om hur dessa hanteras:

• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Google+
• LinkedIn


KAN JAG RADERA ELLER STÄNGA AV COOKIES?

Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Stänger du av cookies kan du uppleva att webbplatsen inte fungerar tillfredställande och du kommer inte kunna logga in på Hot Help. Nedan finner du länkar till hur du kan ställa in hantering av cookies i din webbläsare:

• Safari
• Safari för iPhone och iPad
• Google Chrome
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• OperaHUR KAN JAG KONTROLLERA VILKEN INFORMATION SOM DELAS MED ANNONSÖRER?

Om du vill begränsa informationen som delas med annonsörer kan du ladda ner en så kallad opt-out cookie från olika annonseringsaktörer eller använda andra lösningar, exempelvis youronlinechoices.com. Observera att du måste genomföra samma procedur i alla olika enheter du använder och för varje webbläsare du använder.

Vi följer GDPR och skyddar dina personuppgifter (Uppdaterad 14/05/2020)

Så följer vi GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss på Hot Help att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Du kan även få tillgång till den data som vi har sparat hos oss genom att kontakta oss.

Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna få erbjudanden och kampanjer, få nödvändig information samt för att vi ska kunna skicka fakturor för valda tjänster hos oss. Den lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.


Hantering av personuppgifter inom Hot Help

Hot Help samarbetar också med andra leverantörer.


Situationer när Hot Help behandlar dina personuppgifter:

 • Om du använder vår webbsida Hot Help kommer att behandla dina personuppgifter som du väljer att registrera dig med.
 • Om du har betalt med kort i vår Izettle-kortläsare så hanterar Izettle dina personuppgifter, inklusive kortnummer.
 • Om du har autogirolösning hos oss så hanterar Bankgirocentralen samt Fortnox dina personuppgifter, inklusive bankkontonummer.
 • Om du betalar med Swish så mottar vi ditt telefonnummer i vår bank.
 • Om du har en personlig tekniker kommer denne att hantera ditt telefonnummer på sin egen mobiltelefon.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av Hot Help, t.ex. för att kommunicera med dig.
 • Om du söker jobb hos en Hot Help enhet kommer bolaget att behandla de uppgifter som du läm­nar till dem, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsprocessen.
 • Ibland vi fotar och filmar våra jobbprocess emellanåt för att lägga upp i sociala medier och på hemsidan. Det kan då förekomma att du är med i dessa men det går bra att meddela oss om du inte önskar finnas med på foton eller i videos.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Kontaktuppgifter, så som namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.
 • Bankkontoinformation, om du fyllt i en medgivandeblankett för autogiro.
 • Andra personuppgifter, så som födelsedatum.
De uppgifter vi behandlar är endast de som du har uppgett vid anmälan, registrering eller köp.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hot Help strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att de följer dataskyddslagar på samma säkra sätt som vi gör. Idag kan dina personuppgifter behandlas av ett företag utanför EU – Stripe – dock endast om du gör eller gjort ett kortköp i vår webbsidan. Vi har säkerställt att de följer de lagar som gäller för oss här i EU.


Dina rättigheter

Du kan närsomhelst maila oss på support@hothelp.se och begära att vi raderar all data på dig som vi har hos oss och du kan välja att avsluta nyhetsbrevutskick. Vi följer lagar och har interna rutiner för att säkerställa säkerheten kring dina personuppgifter. Vi säljer t.ex. aldrig dina personuppgifter till andra företag. Dock kan ingen säkerhets- eller krypteringsmetod garantera skydd av information från hackare eller mänskliga misstag.


Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Hot Help hanterar dina personuppgifter? Maila oss på support@hothelp.se

Vad våra kunder säger:

Hot Help servar varumärken som