Datorhjälp för företag


För småföretag, som inte har egen personal för IT-stöd, är Hot Help rätt partner för IT-hjälp och datorsupport i Stockholm. Våra IT-tekniker är specialiserade på de behov som finns i mindre företag.

Du kan anlita oss när problem uppstår – on demand – och behöver inte teckna serviceavtal och betala för något du inte utnyttjar.

Vi kan snabbt vara på plats när det uppstår problem med den utrustning ni har. Det kan gälla datorer, nätverk och router, problem med skrivare eller andra tillbehör, installation och uppdatering av programvara, e-mail som inte fungerar etc. Hot Help utför även mindre datorreparationer, batteribyten m m.

Hot Help ger också konsultativa råd vid val av ny teknik för att företaget skall få en säkrare drift och stabilare miljö och att öka IT-säkerheten – en mycket viktig framtidsfråga. Vi hjälper småföretagare att installera utrustningen på plats och att utbilda användarna. När ni anställer en ny medarbetare kan vi förbereda arbetsplatsen, mailen och datorn så det blir en smidig introduktion.

Hot Helps kompetensområden inom data support är såväl PC som Mac, nätverkslösningar, dataåterskapning, Office 365 och servrar m m. Vi har spetskompetens inom installation av mycket stabila & driftsäkra trådlösa nätverk och den kabeldragning det eventuellt medför.

Hemmakontor

I dessa tider arbetar fler och fler hemifrån. Hot Help hjälper både privatpersoner och företag att uppdatera hemmakontor och att ge snabb och proffsig hjälp med att installera dator, router samt att trådlöst koppla upp skrivaren. Vi kan förbereda uppkopplingar för videosamtal med olika program. Säkerhetsaspekten är också mycket viktig vid jobb på distans. Hot Help kan bidra med tekniska lösningar, utbildning och praktiska råd.


banner-foretag-1-price

Datorhjälp för företag

kr696per påbörjad timme

exkl. moms

IT-stöd för företag. Vi hjälper dig på kontoret eller på distans när du behöver. Inga serviceavtal, du betalar bara när du anlitar oss.

Ingen restid debiteras inom Storstockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.

Avbokning
Vid avbokning tillämpas följande: om vi kommit överens om att utföra ett arbete måste beställaren vid förhinder avboka senast dagen innan, annars faktureras för en timmes arbete. Denna regel är till för att förhindra resor där kunden inte är på plats.
Debitering
Debiteringen sker per påbörjad timme. Ingen restid debiteras inom Stockholm. Utkörningsavgift på 499 kr inom Stockholms län kan förekomma vid vissa typer av installationsarbeten t.ex. vid kabeldragning som kräver olika typer av verktyg och material eller om kunden finns utanför Storstockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.
Allmänna Tillkommande villkor

Allmänna Tillkommande villkor för tjänster mellan Hot Help 870710-6897 nedan benämnt ”Hot Help” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke. I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hot Help som tekniker. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part. Hot Help är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med tekniker om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och tekniker komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget. Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 400 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till tekniker direkt. För att kunna utföra hembesök måste tekniker få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker tekniker kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 400 kr.

Tekniker ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Tekniker har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny tekniker till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till tekniker inom rimlig tid.

Tekniker debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad timme. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning. Lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Tekniker har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis. Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hot Helps hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. Telefonuppdrag debiteras per halvtimme (30 min). Ersättningen räknas per påbörjad halvtimme. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport. Tekniker tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Tekniker kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall tekniker under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Tekniker hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2021 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, det årliga taket för RUT-avdraget är 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i ROT-avdrag och RUT-avdrag per år.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om tekniker så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Tekniker skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger tekniker rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till tekniker inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag tekniker begärde utbetalning från Skatteverket. Läs mer

Det är inte möjligt här att beskriva alla problem som kan uppstå. Ring 08-96 88 08‬ så kan du få ett förslag på lösning och en offert.

Hot Help kommer och hjälper dig på kontoret.

Vad våra kunder säger:

Boka en tekniker