Datorhjälp för pensionärer


För pensionärer, som tillbringar mycket tid i hemmet, är det extra viktigt att kunna använda modern teknik. Internet, datorer, surfplattor och smarta telefoner är fantastiska verktyg för att hålla sig informerad och att hålla kontakt.

Här nedan är en kort beskrivning av den it-support för seniorer som vi erbjuder i Stockholm, och vilka priser som gäller. Om du inte hittar just ditt problem i beskrivningen, så är du ändå välkommen att kontakta oss för problemlösning.

När tekniken krånglar kanske våra seniorer inte har den datorvana eller de tekniska kunskaper som krävs för att lösa problemet på egen hand. Då skall det vara enkelt att kontakta Hot Help, så att en tekniker snabbt kan komma och hjälpa på plats.

I Covid-tider, när rekommendationen om man är i en riskgrupp är att stanna hemma, blir tekniken ännu viktigare, för att inte bli isolerad från omvärlden. Teknikern från Hot Help som kommer hem, skall självklart respektera utfärdade smittskyddsregler.

Vi möter dagligen pensionärer som har behov av it-hjälp och tekniska lösningar, och vi gör det med respekt och förståelse för våra seniorers speciella behov. Det kan gälla datahjälp, men också telefoninställningar, surfplattor, e-mailprogram, problem med skrivare eller råd vid behov av datorreparation.


banner-privat-3_price

Datorhjälp för pensionärer

kr399per påbörjad timme

inkl. moms

Datorhjälp med RUT-avdrag för pensionärer i hemmet. Vi hjälper dig hemma när du behöver. (Utan RUT-avdrag 798kr/timme)

Ingen restid debiteras inom Storstockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.

Avbokning
Vid avbokning tillämpas följande: om vi kommit överens om att utföra ett arbete måste beställaren vid förhinder avboka senast dagen innan, annars faktureras för en timmes arbete. Denna regel är till för att förhindra resor där kunden inte är på plats.
Debitering
Debiteringen sker per påbörjad timme. Ingen restid debiteras inom Stockholm. Utkörningsavgift på 499 kr inom Stockholms län kan förekomma vid vissa typer av installationsarbeten t.ex. vid kabeldragning som kräver olika typer av verktyg och material eller om kunden finns utanför Storstockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.
Allmänna Tillkommande villkor

Allmänna Tillkommande villkor för tjänster mellan Hot Help 870710-6897 nedan benämnt ”Hot Help” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke. I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hot Help som tekniker. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part. Hot Help är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med tekniker om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och tekniker komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget. Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 400 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till tekniker direkt. För att kunna utföra hembesök måste tekniker få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker tekniker kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 400 kr.

Tekniker ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Tekniker har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny tekniker till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till tekniker inom rimlig tid.

Tekniker debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad timme. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning. Lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Tekniker har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis. Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hot Helps hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. Telefonuppdrag debiteras per halvtimme (30 min). Ersättningen räknas per påbörjad halvtimme. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport. Tekniker tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Tekniker kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall tekniker under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Tekniker hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2021 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, det årliga taket för RUT-avdraget är 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i ROT-avdrag och RUT-avdrag per år.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om tekniker så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Tekniker skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger tekniker rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till tekniker inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag tekniker begärde utbetalning från Skatteverket. Läs mer
Allt du behöver veta om RUT-avdrag

RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet

Regeringen har beslutat att komplettera nuvarande regler för skattereduktion av hushållsnära tjänster, det sk RUT-avdraget, till att även innefatta IT tjänster. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021. Avdrag medges med 50% av beloppet. Det årliga taket för RUT-avdraget är 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i ROT-avdrag och RUT-avdrag per år.

Omfattningen enligt lagtexten är att installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i utförarens verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.

Med bostad menas köparens bostad, oavsett om det är en Bostadsrätt, Hyresrätt eller ägd bostad. Även Fritidshus omfattas. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

Skattereduktion medges för:
Data och informationsteknisk utrustning såsom:
Persondatorer
Läsplattor
TV-apparater
Smarta telefoner
Spelkonsoler och liknande
Kringutrustning till data och informationstekniska apparater
Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska apparater och som stödjer användningen av desamma såsom: Skrivare
Skannrar
Avläsare

I begreppet ingår även dataförbindelser. Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens IT- utrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation såsom:
Modem
Routrar
Fiber och nätverkskablar
Wifi utrustning
I begreppet ingår även mjukvara såsom att installera och avinstallera program och uppdateringar i en data eller informationsteknisk apparat samt att ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning.

Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT - lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
Dessutom omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

Se mer på Skatteverket

Det är inte möjligt här att beskriva alla problem som kan uppstå. Ring 08-96 88 08‬ så kan du få ett förslag på lösning och en offert.

Hot Help kommer och hjälper dig hemma.

Vad våra kunder säger:

Boka en tekniker