Tjänster och priser

Tjänster och priser

Ingen restid debiteras inom Stockholm. Eventuella parkeringsavgifter och trängselskatt tillkommer till nedanstående priser. Vi har F-skatt.

Företag tekniksupport

kr640per/timme

exkl. moms

Tekniksupport för företag. Vi hjälper dig på kontoret eller på distans när du behöver.


Avbokning
Vid avbokning tillämpas följande: om vi kommit överens om att utföra ett arbete måste beställaren vid förhinder avboka senast dagen innan, annars faktureras för en timmes arbete. Denna regel är till för att förhindra resor där kunden inte är på plats.
Utkörningsavgift
Utkörningsavgift på 400 kr inom Stockholms län kan förekomma vid vissa typer av installationsarbeten t.ex. vid kabeldragning som kräver olika typer av verktyg och material eller om kunden finns utanför Storstockholm.
Allmänna Tillkommande villkor

Allmänna Tillkommande villkor för tjänster mellan Hot Help 870710-6897 nedan benämnt ”Hot Help” och privatkund/företagskund nedan benämnt ”kunden”Allmänna villkor

I första hand gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) varför dessa villkors syfte är att förtydliga samt definiera vår leverans och nyttjande av våra tjänster.

Kunden anses ha läst igenom dessa Allmänna och Tillkommande villkor, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter i Allmänna och Tillkommande villkor. Genom att inte bestrida dessa Allmänna och Tillkommande villkor anses kunden ha gett sitt samtycke. I dessa villkor benämns personen som utför uppdraget på uppdrag av Hot Help som hjälpare. Fakturering sker i regel när uppdraget bekräftats vara slutfört. Fakturering kan komma att ske av extern part genom att fakturan överlåts till extern part. Hot Help är ett tjänsteföretag och det lämnas inga garantier för att alla uppdrag kan lösas eller utföras. Ett uppdrag kan debiteras kunden oavsett om det av olika skäl kunnat slutföras i dess helhet om exempelvis produkter saknas, är skadade eller vid tekniksupport om problemet är olösbart givet hårdvara och mjukvara.

Det är kundens ansvar att komma överens med hjälpare om datum och tid för hembesöket. Om uppdraget inte färdigställs på den gemensamt överenskomna dagen så får kunden och hjälpare komma överens om en ny tid för slutförande av uppdraget. Avbokningar av en bekräftad och därmed avtalad tid, skall ske senast tre timmar innan avtalad tid. I annat fall debiteras en Avbokningsavgift på 400 kr. Akuta avbokningar görs till företagets kundtjänst eller till hjälpare direkt. För att kunna utföra hembesök måste hjälpare få tillträde till bostaden vid den avtalade tiden. Vid av kunden utebliven närvaro, försöker hjälpare kontakta kunden. Om det oavsett anledning inte kan ges tillträde, debiteras ovan Avbokningsavgift om 400 kr.

Hjälpare ansvarar för skador som kan uppkomma under uppdraget på såväl kundens utrustning/produkter som bostaden. Hjälpare har tecknat en ansvarsförsäkring, vilken kan utnyttjas vid mer omfattande skador. Vanligtvis rättar samma eller ny hjälpare till skadan eller felet vid ett återbesök. Det förekommer även att kunden kompenseras i samband med faktureringen.

Reklamation ska göras direkt till hjälpare inom rimlig tid.

Hjälpare debiterar kunden för hembesöket antingen enligt av kunden beställt fastprispaket eller löpande räkning per påbörjad timme. Om kundens geografiska placering är utanför tätort kan separat överenskommelse träffas om tillkommande reseersättning. Lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta har rätt att debiteras vid betalning efter förfallodagen. Hjälpare har även rätt att efter utsänt kravbrev överlämna fordran till inkassobolag i enlighet med svensk lag och praxis. Priser på hemsidan och i ”Allmänna Villkor” anges inklusive moms om annat ej anges.

Uppgifter om hantering av personuppgifter, cookies och GDPR återges på Hot Helps hemsida.

Tillkommande villkor för Teknikuppdrag

Oavsett om ärendet hanteras i hemmet eller per telefon inkluderas felsökning, åtgärd och eventuell dokumentation i ersättningen för uppdraget. Telefonuppdrag debiteras per kvart (15 min). Ersättningen räknas per påbörjad kvart. Eventuellt RUT-avdrag medges inte på telefonsupport. Hjälpare tar inte ansvar för hårdvaru- eller mjukvarufel som uppstår under eller efter uppdraget.

Hjälpare kan aldrig ställas betalningsskyldig för direkt eller indirekt skada som uppkommit på kundens utrustning som är föremål uppdraget. Detta gäller såväl mjukvara som hårdvara eller information lagrad i datorer eller smartphones.

I de fall hjälpare under uppdraget finner illegalt innehåll vilket kan rubriceras som grov brottslighet avbryts uppdraget omgående och kunden faktureras. Hjälpare hjälper ej heller kunder med problem relaterade till illegal eller ej licensierad mjukvara.

Villkor för RUT-avdrag i samband med Teknikuppdrag

Beställaren (kunden) av uppdraget avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen, även kallat RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) som omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.

Beställaren ska – om hjälpare så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/hyresrätt.

Hjälpare skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger hjälpare rätt att omgående fakturera beställaren (kunden) återstående del av arbetskostnaden. Beställaren (kunden) är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till hjälpare inom tio dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag hjälpare begärde utbetalning från Skatteverket.

Allmänna villkor Webbutveckling (Uppdaterad 11/05/2020)

All information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till för att Hot Help skall kunna utföra sina tjänster. Informationen lämnas endast ut om brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för kundens behov.
För att våra tjänster ska kunna fungera måste ni som ingår i ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter. D v s namn, adress, postnummer, postadress, mobilnummer samt e-postadress. Något skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller hothelp.se skulle ligga nere. Dock är det vårt mål att vara online dygnet runt året om med en upptid på över 90%.
Support ges normalt vardagar mellan 10:00 – 18:00.

Fakturering & Priser

Alla priser är i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. Fakturering sker vid projektstart med 50% av den totala projektkostnaden, och i slutskedet utgår alltid en slutfaktura på kvarvarande del av totala projektkostnaden och skickas via e-post med 14 dagars betalningstid. Total projektkostnad framgår av accepterad offert/avtal.
Skulle ni inte betala er faktura i tid utgår en förseningsavgift på 450 kr enligt lag. Skulle denna faktura inte betalas in går ärendet vidare till Kronofogden och Inkasso samt att ränta läggs på enligt lag. Hot Help har även rätten att låsa ner webbsidan ifall fakturan inte betalas i tid.
Hot Help använder sig av faktureringstjänsten Fortnox Finans AB.
Om kunden bestämmer sig för att avsluta projektet efter första fakturan är betald, kommer Hot Help att behålla 25 % av totala projektkostnaden som kompensation för nedlagt arbete.

Löpande Timdebitering

Vi fakturerar allt löpande arbete t.ex. skapande av hemsida, uppdateringar, extra tillägg/tillval, support och servicetjänster per påbörjade 15 minuter. Nuvarande timpenning är 800 kr exkl. moms om inget annat anges. Priserna står alltid på er faktura.

Kommunikation

Vi samarbetar endast med en beslutsfattare. Om kunden vill att vi ska överväga fler än en åsikt så kommer arbetet att ta längre tid, vilket innebär ökat kostnad och fördröjd leveranstid.

Design & Hemsidor

Hemsidan, design och mallar skräddarsys efter vad kunden vill ha och begärt enligt plan som finns i offert/avtal.

Logotyper och grafik

Vi designar de flesta logotyper i Adobe Illustrator. Font och typografi är viktigt för att logon ska stå ut i mängden, så vi föreslår alltid detta för kunden även om ni har tänkt er någon annan font. All grafik görs på beställning och är skräddarsydd för slutkund enligt plan som finns i offert/avtal.
Efter att slutfakturan är betald äger kunden sin logotyp och får använda denna kommersiellt. Dock tillhör upphovsrätten / copyrighten Hot Help och vår designer. Detta betyder, att från det ögonblick de färdiga filerna överförs till er, kan vi visa arbetet i vår designportfölj.
Möjligheten att överföra detta ägarskap till kund måste diskuteras separat innan vi startar projektet och innebär en ökning av totala projektkostnaden med 100%.

Domän & Webbhotell

Domän och webbhotell är under kundens ansvar om ingen annat anges i offerten/avtalet.

Leveransinformation

Leveranstiden kan variera beroende på hur avancerad hemsidan är samt vilka inköp som krävs i form av plugin, extensions och andra kodbitar. För små och mellanstora hemsidor ligger leveranstiden på 2 - 4 veckor efter att den grafiska delen är klar och godkänd av kunden. Vårt mål är dock att alltid hålla tidsramen vi har kommit överens om. Tiden får dock inte anses vara oskälig. Skulle sidan behöva ändras enligt kundens vilja kan leveranstiden bli längre än beräknat.
Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (bilder, text, webbhotell mm) kan leveranstiden bli längre än beräknat, samt om kunden ändrar hemsidan själv så att det skapar problem för oss som utvecklare. Det kan vara så att leveranstiden kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller akuta problem, och om detta inträffar kommer kunden att informeras via e-post eller telefon.

Äganderätt

Kunden äger hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text efter att slutfakturan är betald. Betald faktura gäller som bevis. Designmallar och komponenter får INTE säljas vidare till tredje part utan endast användas för eget bruk, då vissa tillval köps under rätten att endast användas på en specifik hemsida. Hot Help ansvarar inte om kunden bryter mot dessa regler utan kunden ansvarar för sig själv då regler och lagar brutits.
Om dessa regler eller lagar bryts har Hot Help rätten att säga upp avtalet med kunden och dra in användningen av tillval, komponenter och hemsidan samt alla filer.
Vissa komponenter som levereras av Hot Help säljs med licens. Detta kommer att stå på er faktura.
Varje hemsida har en länk i botten som refererar till oss som skapare, t.ex. "Webbplats skapad av Hot Help". Denna länk finns på varje projekt och är som en garanti på att vi har skapat hemsidan/designen så att de kunder som ser hemsidan via vår portfolio vet att det stämmer. Den finns på varje projekt vi skapar och ska sitta i botten på hemsidan.

Flytt & Uppsägning av Avtal

Båda partnerna har rätt att säga upp avtalet.
Skulle en tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna följer Hot Help Sveriges lagar och hänvisar till detta dokument med allmänna avtalsvillkor.

Företagsförsäkring

Hot Help har en företagsförsäkring hos Trygg Hansa där vi även har försäkring för den juridiska delen samt ansvarsförsäkring. För mer information, kontakta oss.

100% Nöjd Kund-garanti & Support

Eftersom jag som driver Hot Help vill att alla mina kunder ska vara 100% nöjda så ger jag alla mina kunder 100 % nöjda-kunden-garanti. Detta innebär att om ni inte är nöjda med hemsidan kan man välja att designa om den i början av sitt köp och ändra allt som man inte tycker passar.
Om ni av misstag har tagit bort kod eller ändrat på er hemsida själv, vilket gjort att den gått sönder eller fungerar dåligt, kan vi hjälpa er lösa problemen som uppstått men då till vårt timpris för support vilket är 800 kr per timma exklusive moms.
Har hemsidan gått sönder eller fungerar dåligt p g a av något via webbhotellet eller annat på serversidan, kan Hot Help hjälpa till med problemlösningen och då till timpris enligt ovan.
Ni kan alltid ringa till oss, vi svarar alltid och hjälper gärna till att lösa problem. Fakturan gäller som kvitto och garantibevis.

Tredje parts tillägg & plugin

Vi på Hot Help tar inga ansvar för tredjeparts plugin till system WordPress eller andra plattformar. Detta omfattar tillägg/plugins som är köpta med licens eller som är gratis. Vi ansvarar inte för fel eller brister i dessa då vi inte utvecklar dem. För mer information sök upp tillverkaren av tillägget/pluginet.

Service

Hot Help utför uppdateringar som tillhandahålls av WordPress och de tillverkare där tilläggen är gratis. Uppdateringar för tillägg som kostar kräver att kunden har licens och Hot Help kan endast utföra dessa uppdateringar om licensen finns och är aktiv. Om inte så uteblir denna uppdatering.
Akuta åtgärder gäller endast om hemsidan ligger off-line eller om något stort fel i WordPress orsakar hemsidan att inte fungerar överhuvudtaget. Mejla in till support@hothelp.se och märk ämnet med "Akut/Support" så tittar vi på det så snabbt som möjligt.
Ni som kund kan alltid ringa in till oss för rådgivning och hjälp.
Varje ärende vid service räknas som 15 minuter minimum och upp till den tiden som behövs att lösa problemet. Tiden summeras, avrundas mot en timme och faktureras varje 15 nästa månad. Timpris 800 kr / timme exklusive moms.

Information om tvister

Skulle ett projekt inte kunna slutföras p g a att kunden, klienten eller företaget inte kan producera korrekt innehåll, data, information och annat material som behövs för att projektet ska fungera och slutföras, så erhålls ingen form av ekonomisk eller annan typ av ersättning.
Ingen typ av ersättning kan erhållas för förseningar av lansering eller liknande.
Skulle projektet inte kunna slutföras p g a att Hot Help inte kan fullfölja sitt åtagande orsakade av utvecklingssvårigheter så återbetalas första fakturan. Inga annan ersättning utöver återbetalningen av första fakturan betalas ut. Detta är så att ni som kund kan vara helt säker på att vid alltid står för det vi kan skapa i form av hemsidor, webbsystem och annat som är webbrelaterat.

GDPR – Lagring av information

Hot Help lagrar endast e-postadresser och tillhörande information för FTP och domäner samt WordPress som krävs för att genomföra vårt arbete. Vi lagrar även information för att fakturera våra kunder I vårt faktureringssystem Fortnox. Vill ni ta bort någon av denna information, kan ni vända er till oss på mejladress support@hothelp.se med info om vilken information ni vill ta bort, så ska vi se om det går och om vi får för de Svenska lagar och regler som styr bokföring och andra skattelagar.
Faktureringsinformationen behövs för att kunna skicka ut fakturorna och lagras med säkerhet hos Fortnox.
Information lagras så länge som ni är kund hos Hot Help samt upp till 24 månader efter.
Ni har som kund rätt att be att få ut era uppgifter en gång per år från oss. Vill ni ha det flera gånger utgår en administrativ avgift på 450 kr exklusive moms.
För att få ut er information behöver ni skicka brev till oss och märka kuvertet "GDPR Info".

Skicka till:

Hot Help Strålgatan 12, 112 63 Stockholm, Sverige
Hot Help lagrar endast information för att kunna genomföra våra tjänster på bästa möjliga sätt.

Kontaktformulär (E-post)

Hot Help sparar mejladresser för att kunna genomföra sina åtaganden till kund. Vill ni att vi tar bort dig er vårt mejlsystem kan ni kontakta oss på support@hothelp.se

Nyhetsbrev

Vi på Hot Help använder oss av Mailchimp som nyhetsbrev där vi informerar våra kunder om nya uppdateringar, säkerhetsrisker, tillägg och extra tjänster. Dessa nyhetsbrev kan man självmant gå ur genom att klicka i botten att man inte vill ha fler. Då tas man automatiskt bort från mejllistan.

Force majeure – Oförutsedda händelser

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Hot Help inte kan fullfölja sina åtaganden. Då friskrivs Hot Help från dessa åtaganden och projekt. Hot Help kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och dessa innefattar: stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.
Allt du behöver veta om RUT-avdrag

RUT-avdrag för IT-tjänster i hemmet

Regeringen har beslutat att komplettera nuvarande regler för skattereduktion av hushållsnära tjänster, det sk RUT avdraget, till att även innefatta IT tjänster. Reglerna träder i kraft den 1 Augusti 2016. Avdrag medges med 50% av beloppet. Det årliga RUT-avdraget är maximalt 25.000 kr. För personer äldre än 65 år medges avdrag med 50.000 kr.

Omfattningen enligt lagtexten är att installation, reparation och underhåll av data och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Det innebär att avdraget inte omfattar t.ex. reparationer i utförarens verkstad eller handledning och rådgivning som ges per telefon eller på annat sätt sker på distans.

Med bostad menas köparens bostad, oavsett om det är en Bostadsrätt, Hyresrätt eller ägd bostad. Även Fritidshus omfattas. Köparen kan även få avdrag för arbeten som utförs föräldrarnas bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.

Skattereduktion medges för:
Data och informationsteknisk utrustning såsom:
Persondatorer
Läsplattor
TV-apparater
Smarta telefoner
Spelkonsoler och liknande
Kringutrustning till data och informationstekniska apparater
Med kringutrustning avses utrustning som är avsedd att sammankopplas med data- och informationstekniska apparater och som stödjer användningen av desamma såsom: Skrivare
Skannrar
Avläsare

I begreppet ingår även dataförbindelser. Med dataförbindelser avses anslutningar som betjänar hushållens IT- utrustning och med vilka man kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation såsom:
Modem
Routrar
Fiber och nätverkskablar
Wifi utrustning
I begreppet ingår även mjukvara såsom att installera och avinstallera program och uppdateringar i en data eller informationsteknisk apparat samt att ge handledning och rådgivning i samband med sådant arbete. Med rådgivning avses enklare vägledning och utbildning.

Begreppet är inte avsett att omfatta andra former av utrustning i ett hushåll som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika IT - lösningar, som t.ex. s.k. smarta vitvaror, brand och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
Dessutom omfattas inte åtgärder som t.ex. programmering, kundspecificerad ombyggnad av data och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

Se mer på Skatteverket

Exempel på tjänster
Det är inte möjligt här att beskriva alla problem som kan uppstå. Ring 08-96 88 08‬ så kan du få ett förslag på lösning och en offert.

Hot Help kommer och hjälper dig hemma eller på kontoret.Vad våra kunder säger:

Hot Help servar varumärken som